vnitřní ateliér

…. Lucie Jehličková ….

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvod

Pokud jste návštěvníkem mých webových stránek, mými klienty a zájemci o moje služby a produkty, svěřujete mi své osobní údaje.

Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete.

Při jejich zpracování postupuji podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. Nařízení (EU) 2016/679, a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout vám srozumitelné informace o tom, jak budu s osobními údaji nakládat a seznámit vás s vašimi právy.

 

II. Kdo spravuje Vaše osobních údaje

Správcem osobních údajů je Lucie Jehličková, IČO: 09917322, se sídlem Dubová 1011, 530 06 Pardubice, zapsaná v Živnostenském rejstříku Pardubice od 15. 2. 2021.

Správce provozuje následující webové stránky https://vnitrniatelier.cz

Jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte na kontaktní údaje správce lucie@vnitrniatelier.cz

 

III. Jaké osobní údaje zpracovávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. Může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, sociální média).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Osobní údaje, které zpracovávám, mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ nebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje. Pokud bude pro poskytnutí služeb nezbytné zpracovávat osobní údaje zvláštních kategorií, bude toto zpracování probíhat pouze na základě vašeho výslovného souhlasu

Běžné osobní údaje, které zpracovávám:
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, tj. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a pokud je to nezbytné, také adresa, platební údaje, informace o objednaném zboží a službách, IČ, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání.

Po předchozím upozornění někdy také fotografie/videozáznamy z našich živých vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili.

Webová stránka používá soubory cookies.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

 • Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností:

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu, dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefonní číslo, (IČ), informace o objednaném zboží a službách, údaje o platbách. Tyto údaje uchovávám po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 5 let pro zajištění vzájemných práv a povinností.

Právním oprávněním pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu podepsanou a uzavřenou v klasické tištěné podobě. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.

V rámci poskytování poradenství zpracovávám zejména údaje z jednotlivých setkání v podobě zápisků. Veškeré údaje poskytuje klient dobrovolně. Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání spolupráce a následně jsou uchovávány po dobu 1 roku od ukončení spolupráce.

 • Zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností, např. účetních a daňových:

Jste-li mými zákazníky, uchovávám tyto vaše osobní údaje, abych vyhověla povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daňového práva): jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefonní číslo, (IČ), informace o objednaném zboží a službách, údaje o platbách. Tyto údaje uchovávám po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 5 let pro zajištění vzájemných práv a povinností.

 • Zpracování osobních údajů za účelem elektronického zasílání newsletteru/obchodního sdělení.

Jste-li mými zákazníky (objednali jste si nějakou službu či zakoupili produkt), zasílám vám elektronickou formou newslettery/obchodní sdělení na základě oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky a nabídky zajímají.
Tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail, uchovávám po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě udělení vašeho souhlasu. Tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail, uchovávám po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete se můžete z odběru kdykoliv odhlásit a svůj souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo písemně na e-mailu lucie@vnitrniatelier.cz

Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu, budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu se zasíláním newsletterů, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Cookies

Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a analytiku používám pro provoz webových stránek tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Vaše osobní údaje uchovávám v soukromí a maximálním bezpečí.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které však nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací dalších zpracovatelů/partnerů.

Využívám služeb svých partnerů v oblasti poskytování hostingových služeb (provoz webových stránek), cloudových služeb (email, uložení dat apod.).

K rozesílání obchodních sdělení využívám profesionální cloudovou mailingovou aplikaci.
Při prodeji produktů může být nezbytné předat některé údaje například smluvnímu přepravci. Moji partneři mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu.

Bezpečí Vašich osobních údajů je u mých partnerů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

Poskytovatel cloudových a mailingových služeb sídlí ve Spojených státech amerických, proto Vás musím informovat o svém úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Ochrana Vašich údajů je zajištěna prostřednictvím smluvních závazků.

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv, kontaktujte mne s vaší žádostí prostřednictvím e-mailu lucie@vnitrniatelier.cz

 • Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  Máte právo vědět, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak mýte právo na poskytnutí kopie vašich zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracovávám, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte mne a já je opravím.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 • Právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR
  V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak po vznesení námitky vždy ukončím další zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud máte pocit, že s vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů. Bližší informace naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Závěr

V případě jakýchkoli dotazů, či pokud si přejete se na mne obrátit v souvislosti s některým ze svých práv, můžete využít muj e-mail: lucie@vnitrniatelier.cz

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na stránkách https://vnitrniatelier.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

Toto znění je účinné od 15. 2. 2021